Vedtægter


Mårhund Trekanten.
– En privat forening der bekæmper mårhunde i Trekantområdet. I Fredericia, Vejle og Kolding kommuner i samarbejde med Naturstyrelsen, Danmarks Jægerforbund og øvrige grønne organisationer.

§1 Foreningens navn og arbejdsområde
Navn: Mårhund Trekanten.
Arbejdsområde: Trekantområdet inden for Vejle, Kolding og Fredericias kommune grænser.

§2 Foreningens hjemsted og forholdet til Danmarks Jægerforbund
Foreningen er tilsluttet Danmarks Jægerforbund, hvis vedtægter er bindende for foreningen.
Danmark Jægerforbund hæfter ikke for foreningens forpligtelser.

Foreningens hjemsted er Fredericia kommune.

Foreningen er tilsluttet Danmarks Jægerforbund, hvis vedtægter er bindende for foreningen.

Danmarks Jægerforbund hæfter ikke for foreningens forpligtelser.

§3 Formål
–        Formålet med denne forening er
At bekæmpe mårhunde, som er en invasiv art, i Trekantområdet og derved beskytte områdets fauna og biodiversitet.
At udbrede kendskab og viden omkring bekæmpelse af mårhunde
At hjælpe lodsejere/jægere i gang med bekæmpelse af mårhunde
At søge midler hjem til mårhundebekæmpelse og stå for udlån og formidling af indkøbt grej og foderemner.
Regulering foretages efter almindelige etiske værdisæt og natursyn.
Kontakt til andre grønne organisationer.

Foreningens formål skal opnås i samarbejde med Danmarks Jægerforbund, Fredericia, Vejle og Kolding kommuner, områdets jagforeninger, jægere, jægerrådene i Vejle, Kolding og Fredericia kommuner og øvrige grønne organisationer i Trekantområdet.

§4 Medlemsoptagelse
Foreningen kan som medlemmer optage enhver uberygtet person, som ønsker at bekæmpe mårhunde i Trekantområdet.

§5 Medlemsforpligtelser

 • Medlemmer er underkastet foreningens vedtægter.
 • Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når denne vedblivende tilsidesætter sine medlemsforpligtelser, og trods bestyrelsens skriftlige påkrav om at ophøre med denne misligholdelse, ikke efterkommer et sådant krav.
 • Bestyrelsen kan ekskludere et medlem af foreningen, der i væsentlig grad har optrådt eller handlet til skade for foreningen.
 • Eksklusion skal dog for at få endelig gyldighed godkendes på førstkommende generalforsamling. Eksklusion kræver, at 2/3 af medlemmerne stemmer herfor. Såfremt forslaget om eksklusion ikke opnår et sådant flertal, kan eksklusionen vedtages på en ekstraordinær generalforsamling, såfremt 2/3 af de, der fremmødte stemmer herfor.
 • Eksklusion af Danmarks Jægerforbund kan ske i overensstemmelse med Danmarks Jægerforbunds vedtægter § 37.
 • Ved et medlems udtræden har denne intet krav på andel af foreningens evt. formue.§6 Kontingent
 • Vedtages på generalforsamling

§7 Hæftelse

 • For foreningens forpligtelser hæfter alene dens formue.
  Foreningens medlemmer har intet personligt ansvar for foreningens forpligtelser.

§8 Regnskab
Foreningens regnskab følger kalenderåret, og det reviderede regnskab foreligges på den ordinære generalforsamling.
Det er generalforsamlingen, der tager stilling til anvendelse af regnskabets over- eller underskud.
Foreningens formue skal anbringes i anerkendte pengeinstitutter eller sikre værdipapirer.

§9 Generalforsamling

 • Generalforsamling er foreningens øverste myndighed i alle foreningens anliggender.
 • Generalforsamlingen holdes årligt inden udgangen af årets første kvartal.
 • Indkaldelse af den ordinære generalforsamling skal indeholde dagsorden med indkomne forslag og skal ske på foreningens hjemmeside eller via SMS-service med mindst 2 ugers varsel.
 • Bestyrelsen skal have indkomne forslag i hænde mindst 3 uger før generalforsamlingen afholdes.
 • Stemmeberettiget og valgbare er alle foreningens medlemmer (dog ikke hvis medlemmer som karakteriseres som ”støttemedlemmer”, såfremt foreningen optager sådanne).
 • På generalforsamlingen har hvert medlem én stemme.
 • Afstemning sker skriftligt, hvis dirigenten bestemmer dette, eller hvis mindst 1 medlem begærer skriftlig afstemning.

§10 Dagsorden for generalforsamling

 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller
 2. Bestyrelsens beretning om foreningens aktiviteter i det forløbne år.
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab samt godkendelse heraf.
 4. Indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer.
 5. Fastsættelse af kontingent.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
 7. Valg af revisor og revisorsuppleant
 8. Eventuelt
 • Bestyrelsen fører beslutningsreferat over det på generalforsamlingen vedtagne.
 • Beslutninger vedtages på generalforsamlingen ved alm. stemmeflertal, med mindre vedtægter eller lovgivning foreskriver andet flertal.
 • Beslutningsprotokollen for generalforsamlingen underskrives af den nyvalgte bestyrelse, referent og dirigenten.

§11 Ekstraordinær generalforsamling

 • Kan indkaldes af bestyrelsen eller hvis mindst halvdelen af medlemmerne ønsker det.
 • Skal indkaldes efter samme regler som ordinær generalforsamling.
 • Ekstraordinær generalforsamling er beslutningsdygtig ved simpelt flertal blandt de fremmødte.

§12 Bestyrelsen
Bestyrelsen består af 5-7 medlemmer, 2 suppleanter, 1 revisor og 1 revisorsuppleant:
Formand:
Næstformand:
Kasserer:
Sekretær:
Grejansvarlig(e):

Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. Suppleanterne vælges for 1 år. Ved den første ordinære generalforsamling trækkes der lod imellem hvilke 3 af de 5-7 bestyrelsesmedlemmer, der er på valg efter et år.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær/grejansvarlig.

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af foreningen og ansvaret for dens virksomhed i henhold til lovgivning, nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Formanden sammenkalder bestyrelsen, leder dens forhandlinger og drager omsorg for, at der føres protokol over bestyrelsens beslutninger. Formanden repræsenterer foreningen udadtil. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede.

Afstemninger afgøres ved simpelt flertal. Hvert medlem af bestyrelsen har en stemme. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§13 Vedtægtsændringer
Beslutning om ændring af vedtægterne kræver, at forslaget vedtages med 2/3 af de mødte medlemmer.

§14 Tegningsret
Foreningen tegnes af den samlede bestyrelse eller af formanden/kasser, sammen med et andet bestyrelsesmedlem.
Meddelelse af fuldmagt til foreningens løbende dispositioner kan gives til kassereren og formanden.

§ 15 Revision
Revisor, der vælges af og blandt medlemmerne reviderer regnskabet og påtegner dette. Revisor har endvidere til opgave løbende at påse, at foreningen administreres hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med de fastsatte retningslinjer.
Revisor kan foretage uanmeldt kasseeftersyn.

Medlemmer af bestyrelsen kan ikke vælges til revisor.

§16 Sammenslutning
Generalforsamlingen kan med mindst 2/3 af samtlige tilstedeværende medlemmers stemmer vedtage, at forening sammenlægges med andre jagtforeninger under Jægerforbundet, således at foreningens aktiver og passiver overtages af den fortsættende, fælles lokalforening.

§17 Selskabets opløsning
Til vedtagelse af beslutning om opløsning af foreningen kræves en generalforsamling vedtagelse efter samme regler, som for vedtægtsændringerne.

Den generalforsamling, der vedtager foreningens opløsning, vælger en eller flere likvidatorer til at afvikle foreningens virksomhed.

Ved foreningens opløsning tilfalder foreningens værdier og grej lokale jagtforeninger i området under Danmarks Jægerforbundet efter at alle forpligtelser er opfyldt.

Således vedtaget d. 19-11-2018

Underskrevet af alle medlemmer:
Formand: Mikkel Sørensen
Næstformand: Gunnar Bennedsen
Kasserer: Klaus Mørk Andersen
Sekretær:Søren German Madsen
Bestyrelsesmedlemmer: Kaj Fonnesbæk
Brian From
Revisor: Torben Agerholm
Reviser suppleant: Carsten Jensen

Suppleanter:
Morten Hansen
Per Kring